SVEIKATOSSALA24.lt

PIRKIMO TAISYKLĖS

Stuburo ir sveikatingumo centro „Sveikatos sala“ el. parduotuvė

Sveiki atvykę į sveikatossala24.lt elektroninę parduotuvę. Siekdami užtikrinti jūsų ir savo teisių bei teisėtų interesų apsaugą, o taip pat norėdami, kad jūs jaustumėtės saugiai, naudodamiesi sveikatossala24.lt elektronine parduotuve, prašome įdėmiai perskaityti žemiau išdėstytas naudojimosi elektronine parduotuve sveikatossala24.lt taisykles (toliau – Taisyklės), kurios laikytinos sutartimi, sudaroma tarp UAB „Sveikatos sala“ ir jūsų. Norėdami naudotis sveikatossala24.lt elektronine parduotuve, jūs privalote ne tik perskaityti žemiau išdėstytas Taisykles, bet ir sutikti su jų turiniu bei laikytis šių Taisyklių. Paspaudę mygtuką „Sutinku“, jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, supratote jų turinį, be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Taisyklės yra sutartis tarp UAB „Sveikatos sala“ (toliau – Valdytojas) ir jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi UAB „Sveikatos sala“ elektroninės prekybos interneto svetaine sveikatossala24.lt (toliau – Parduotuvė). Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje, naudodamas Parduotuvės paslaugas, įskaitant Parduotuvėje siūlomų prekių užsakymą, apmokėjimą už tokias prekes, Parduotuvėje skelbiamos informacijos skaitymą bei savo asmeninės ar kitokios informacijos pateikimą, atsiliepimų, rekomendacijų ir (ar) komentarų rašymą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau visos kartu – Paslaugos), įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis.

1.2. Valdytojas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Klientas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Klientui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Parduotuvėje.

2. Prisijungimo duomenys

2.1. Klientas įsipareigoja Valdytojui pateikti tik teisingus ir išsamius prisijungimo duomenis (toliau – Prisijungimo duomenys).

2.2. Klientas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė Valdytojui registruodamasis Parduotuvėje, jiems pasikeitus. Šalys susitaria, jog Valdytojas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis, vadovaudamasis prezumpcija, jog Kliento pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. Valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų, jiems pasikeitus.

2.3. Klientas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Valdytojo užsakyti ar įsigyti. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti, pasinaudojant Kliento Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Kliento Prisijungimo duomenimis, tenka Klientui.

2.4. Šalys susitaria, jog Valdytojas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Klientui panaikinti visą ar dalį Kliento Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Klientas bet kokiu būdu pateikia Valdytojui naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Klientui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Parduotuvę.

2.5. Registruodamasis Parduotuvėje ir pateikdamas Valdytojui savo duomenis ir (ar) informaciją, Klientas sutinka, jog Valdytojas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Kliento asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams bei Kliento mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti bei kitiems tikslams, nurodytiems Taisyklėse ir Valdytojo paskelbtoje Parduotuvės privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika). Sudarydamas šią Sutartį Klientas sutinka su Valdytojo Privatumo politika.

2.6. Valdytojas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Klientas supranta ir sutinka, kad Valdytojas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.

3. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Šalys susitaria, jog konkrečių prekių pirkimo-pardavimo sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Klientas Parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”.

3.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Kliento ir Valdytojo yra saugoma el. parduotuvėje.

4. Prekės ir jų kainos

4.1. Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis Valdytojas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.

4.2. Valdytojas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo sąlygas ir kainas.

4.3. Konkrečios prekės kaina yra nurodyta Parduotuvėje prie tos prekės aprašymo.

4.4. Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM), tačiau į kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis. Jei prekės bus pristatomos nemokamai, tai bus aiškiai nurodyta Parduotuvėje.

5. Apmokėjimas

5.1. Valdytojas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Klientas apmoka už prekes bei jų pristatymą, išskyrus atvejus, kai Parduotuvėje aiškiai nurodyta, jog atitinkamos prekės pristatymas yra nemokamas. Vadovaudamasis Parduotuvėje pateikiamomis apmokėjimo instrukcijomis ir ne vėliau nei per 48 valandas nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, Klientas privalo sumokėti Valdytojui už prekes prekių kainą ir jų pristatymo kainą (išskyrus atvejus, kai Parduotuvėje aiškiai nurodyta, jog atitinkamos prekės pristatymas yra nemokamas) išankstiniu banko pavedimu arba naudodamasis internetinės bankininkystės sistemomis. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma nurodytoje Valdytojo banko sąskaitoje.

5.2. Klientui nesumokėjus per 48 valandų terminą išankstiniu banko pavedimu ar naudojantis internetinės bankininkystės sistemomis, pirkimo–pardavimo sutartis nutrūksta, o Valdytojas neturi pareigos perduoti prekės Klientui.

6. Prekių pristatymas

6.1. Prekes Valdytojas pristato ar siunčia tik Lietuvoje.

6.2. Prekių pristatymo kaina yra tokia, kokia yra nurodyta elektroninėje Parduotuvės užsakymų pateikimo sistemoje prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymas yra nemokamas, jeigu tai yra aiškiai nurodyta elektroninėje Parduotuvės užsakymų pateikimo sistemoje prekių užsakymo pateikimo momentu.

6.3. Lietuvoje prekės pristatomos Klientui ne vėliau nei per 3 darbo dienas po apmokėjimo, išskyrus tuos atvejus, kai Parduotuvėje aiškiai nurodomos kitos konkrečių prekių užsakymo ir pristatymo sąlygos.

6.4. Kliento užsakytos prekės yra išsiunčiamos paštu arba perduodamos per Valdytojo įgaliotą atstovą ir yra pristatomos Kliento užsakyme nurodytu adresu. Jeigu prekių gavėjas yra ne pats Klientas, užsakyme jis turi nurodyti asmens, atsiimsiančio prekes (gavėjo), vardą ir pavardę.

6.5. Klientas sutinka, kad Kliento užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo kvite ar sąskaitoje–faktūroje laikoma, kad prekė yra perduota Klientui.

6.6. Pristačius prekę, Klientas arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Klientas arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Klientui arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.

6.7. Jeigu Klientas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Klientui yra neįmanomas dėl to, kad Klientas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Klientas privalo sumokėti 25 eur baudą ir atlyginti visus ir bet kokius Valdytojo nuostolius, susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu, kurių nepadengia bauda. Tokiu atveju sutartis laikoma nutraukta, o Valdytojas grąžina Klientui už prekes sumokėtus pinigus, iš jų išskaitęs baudą ir savo nuostolius, jei jų nepadengia bauda, ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo prekių grąžinimo Valdytojui dienos su pašto arba įgalioto asmens žyma apie nerastą adresatą.

6.8. Valdytojas neatsako už Kliento užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Valdytojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

6.9. Jeigu Klientas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Valdytojas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Kliento užsakytas prekes ir vienašališkai bei nesikreipdamas į teismą nutraukti prekių pirkimo-pardavimo sutartį. Apie pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimą Klientui yra pranešama Kliento registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei Klientas yra sumokėjęs už prekes, kai Valdytojas praneša jam apie sutarties nutraukimą, tai Valdytojas įsipareigoja grąžinti už prekes sumokėtus pinigus Klientui ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo sutarties nutraukimo dienos.

7. Garantija

7.1. Visoms Parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiamas 14 dienų kokybės garantijos terminas, išskyrus atvejus, kai atitinkamai prekei gamintojo suteikiamas kokybės garantijos terminas yra trumpesnis arba kai Parduotuvėje pateiktame konkrečios prekės aprašyme yra nurodytas kitas kokybės garantijos terminas. Tokiu atveju, taikomas gamintojo prekei suteikiamas kokybės garantijos terminas arba Parduotuvėje pateiktame konkrečios prekės aprašyme nurodytas kokybės garantijos terminas.

7.2. Klientui ir Valdytojui susitarus, Klientas turi teisę pasilikti prekę su defektu(ais) bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Klientas turi teisę grąžinti ir (arba) pakeisti nusipirktas ir jam nepatikusias prekes, vadovaudamasis 2001 06 29 LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo. Tokias prekes Klientas gali grąžinti per atitinkamas prekes pristačiusį kurjerį arba išsiųsdamas prekes paštu ne vėliau nei per 14 dienų nuo prekės pristatymo Klientui dienos. Tokiu atveju Klientui grąžinama visa už grąžintas prekes sumokėta jų kaina. Klientui negrąžinamos ir nekompensuojamos Prekės pristatymo išlaidos, jeigu Prekės pristatymas buvo mokamas. Prekių grąžinimo Valdytojui išlaidas apmoka Klientas. Už prekes, kurios grąžinamos laikantis šiame punkte numatytų sąlygų, Kliento sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 30 dienų nuo Kliento grąžinamų prekių pristatymo Valdytojui dienos.

8.2. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos, negali būti naudotos bei praradusios prekinę išvaizdą. Prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Klientas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir/arba tinkamai nesupakuota, praradusi prekinę išvaizdą, Valdytojas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti už grąžinamą prekę Kliento sumokėtų pinigų.

8.3. Klientas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8.4. Klientas turi teisę atsisakyti Parduotuvėje sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties, pranešdamas raštu apie tai Valdytojui per septynias darbo dienas nuo prekių pristatymo. Tokiu atveju Valdytojas, gavęs Kliento pranešimą, pasiima prekes ir grąžina visą už grąžintinas prekes sumokėtą sumą per penkiolika dienų.

8.5. Taisyklių 8.4. punkte numatyta teise Klientas pasinaudoti negali esant tokioms sąlygoms kaip:

8.5.1. sutartims dėl supakuotų prekių ar jų komplektų, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

8.5.2. sutartims dėl prekių, kurios turi aiškių naudojimo požymių arba yra išoriškai pažeistos;

8.5.3. sutartims dėl prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas.

9. Komentarų talpinimas

9.1. Klientas turi teisę komentuoti ir pareikšti savo nuomonę apie Parduotuvėje esančias prekes, jas rekomenduodamas kitiems asmenims arba rašydamas atsiliepimus Parduotuvėje (kai tokia galimybė yra prieinama).

9.2. Naudodamasis 9.1. straipsnyje nurodyta teise Klientas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Kliento pateikti prekių apibūdinimai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar turinys atitiks šiuos reikalavimus:

9.2.1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;

9.2.2. nepažeis Valdytojo ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

9.2.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų.

9.3. Valdytojas pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Kliento komentarus ir atsiliepimus, jam apie tai nepranešęs.

9.4. Klientas supranta, kad jis pats, o ne Valdytojas, yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją bei turinį, kuriuos Klientas siunčia, laiko ar platina naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis.

9.5. Naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas informaciją ar turinį Klientas neatlygintinai neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Valdytojui šias išimtines teises:

9.5.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinama ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Kliento pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;

9.5.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos.

10. Intelektinė nuosavybė

10.1. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius intelektinės nuosavybės objektus yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Valdytojo sutikimo.

10.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje, yra Valdytojo nuosavybė arba Valdytojas juos teisėtai naudoja.

11. Asmens duomenų tvarkymas

11.1. Valdytojas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Klientas pateikė Valdytojui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kiek tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Valdytojo veiklos planavimui ir analizei. Valdytojas taip pat turi teisę naudoti Kliento asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Klientui tikslais Valdytojo veiklos ribose. Kliento duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Kliento sutikimą.

11.2. Klientas, sutikdamas, kad jo duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Valdytojo Parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

11.3. Klientas, patvirtindamas prekių užsakymą patvirtina, kad jis sutinka atsiimdamas prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Valdytojui ir jo įgaliotam asmeniui savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, siekiant tinkamai identifikuoti pirkėją internetinės prekybos tikslu.

11.4. Pažymėdamas varnele punktą „Naujienlaiškio užsisakymas“, Klientas nurodo, kad jis sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Valdytojo registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Kliento pateiktu adresu, SMS žinute, skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, elektroniniu paštu.

11.5. Klientas, patvirtindamas prekių užsakymą patvirtina, kad jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

11.6. Klientui nepateikus asmens duomenų arba nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Kliento ir Valdytojo negalės būti sudaroma ir vykdoma.

12. Valdytojo atsakomybės ribojimas

12.1. Valdytojo atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Klientas sumokėjo už paskutines įsigytas iš Valdytojo prekes.

12.2. Klientas sutinka, kad Valdytojas nėra ir nebus atsakingas už Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus netiesioginius nuostolius, kurie galėtų atsirasti dėl Parduotuvės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimų.

13. Taikytina teisė

13.1. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14. Informacijos siuntimas

14.1. Valdytojas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Klientui Prisijungimo duomenyse nurodytu jo elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Klientui siunčiama informacija laikoma gauta Kliento, praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

14.2. Valdytojas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Klientas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Valdytojo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Klientui, kopijos buvimas Valdytojo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Klientui išsiuntimą.

14.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Klientas siunčia Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

15. Rinkodara

15.1. Valdytojas savo nuožiūra gali inicijuoti Parduotuvėje įvairias akcijas.

15.2. Valdytojas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje momento.

15.3. Valdytojas visus pranešimus apie akcijas siunčia Klientui Prisijungimo duomenyse nurodytu jo elektroninio pašto adresu.

15.4. Valdytojas neatsako, jei Klientas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

16.2. Šalys susitaria, jog Valdytojas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

16.3. Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Parduotuvėje Klientui prieinamų paaiškinimų ir teikiamų paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami, remiantis šiomis Taisyklėmis ir jų tekstu.

16.4. Visi tarp Kliento ir Valdytojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Valdytojo buveinės vietą.